skip to Main Content
Předložená disertace musí mít charakter původní vědecké monografie přinášející, resp. zahrnující nové poznatky o dané problematice. Monografie musí osvědčovat, že autor/ka zvládl/a všechny  významné teoretické a empirické aspekty zpracování daného tématu.

Pokud předložená disertace obsahuje výsledky kolektivní vědecké práce, na níž se autorsky podílel její předkladatel/ka, musí být

  • tyto části v práci zřetelně vyznačeny ,
  • součástí práce musí být v takovém případě prohlášení spoluautorů, potvrzující u označených částí práce autorství studenta a zhodnocující jeho podíl.

V úvodu autor/ka popíše stav poznání v daném poli/tématu výzkumu (v českém i evropském, resp. světovém kontextu) a jasně formuluje  svůj výzkumný cíl, zvolené přístupy a hypotézy. Členění textu na jednotlivé části a kapitoly musí přitom být přehledné a musí odpovídat obvyklým vzorcům uplatňovaným u odborných monografií. V závěru pak shrne autor/ka  výsledky svého bádaní (a to ve vztahu k formulacím hypotéz atp. uvedeným v úvodu).

Formální náležitosti:

Disertace musí vyhovovat standardním formálním a obsahovým náležitostem vědecké monografie (včetně odpovídající formy citací, poznámkového aparátu, seznamu literatury a pramenů).

Disertace musí zahrnovat čestné prohlášení autora/autorky, že disertační práci vypracoval/a samostatně a uvedl/a veškerou použitou literaturu a prameny.

Práce obsahuje stručnou anotaci v českém a anglickém jazyce, shrnující základní informace o zaměření a výsledcích disertace.

Doporučený rozsah: 150-250 normostran.

Ústní závěrečná doktorská zkouška:

Od podzimního semestru akademického roku 2019/2020 platí, že studující přihlášený/á k ústní závěrečné doktorské zkoušce předkládá seznam minimálně 20 knih či článků, konzultovaný a schválený školitelem, přičemž minimálně 10 knih či článků vybírá ze seznamu zveřejňovaného katedrou na webu katedry (seznam ke stažení zde).

Pro termín ústní závěrečné doktorské zkoušky v červnu 2019 platí dosavadní postup (studující předkládá seznam minimálně 20 knih či článků, konzultovaný a schválený školitelem) s tím, že přihlášeným je doporučeno seznámit se s katederním seznamem a využít jej.

Back To Top