skip to Main Content

Státní rigorózní zkouška v oboru politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity se skládá ze dvou částí:

  1. z obhajoby uchazečem předložené rigorózní práce a
  2. ústní zkoušky.

V rámci státní rigorózní zkoušky musí uchazeč prokázat odpovídající teoretické, metodologické a faktografické znalosti a schopnost je tvůrčím způsobem používat. Rigorózní práce musí současně obsahovat původní výsledky vlastního výzkumu nebo originální zpracování ucelené části problematiky oboru zahrnující nové poznatky, a to s využitím odpovídající domácí a zahraniční odborné literatury a být na úrovni, která odpovídá oborovému publikačnímu standardu. Alespoň část rigorózní práce musí vycházet z již publikovaného (resp. k publikování přijatého) odborného textu, jímž může být monografie, kapitola v kolektivní monografii, článek v impaktovaném časopisu, článek v časopisu zařazeném do databáze Scopus či ERIH nebo článek v časopisu zařazeném do seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

 

Rozsah rigorózní práce: 198 000 – 234 000 znaků vč. mezer (110-130 normostran odborného textu). Do rozsahu se započítávají poznámky pod čarou nebo za textem, odkazy na uváděné zdroje a seznam použité literatury a pramenů. Nezapočítávají se naopak přílohy, titulní stránka (vzor) a anglická anotace shrnující základní informace o zaměření a výsledcích práce (její doporučený rozsah je asi 400 slov).

 

Formální náležitosti rigorózní práce: Součástí práce je čestné prohlášení uchazeče, že práci vypracoval sám a uvedl v seznamu veškerou použitou literaturu a prameny. Způsob citací se řídí obvyklými odbornými standardy. Označování tabulek, grafů a schémat (vždy s nadpisem) musí být v celé práci jednotné a průběžné. Mohou být zařazeny přímo v textu nebo jako samostatná příloha za textem práce. Pokud jsou zařazeny na konci práce, musí být v příslušném místě v textu uveden odkaz na přílohu a na jejich název a pořadové číslo. Pokud jsou převzaty, musí mít standardním způsobem citovaný zdroj.

Rigorózní práce se odevzdává ve dvojím vyhotovení v pevné vazbě.

K obhajobě nelze předložit nezměněný text magisterské diplomové práce.

V rámci ústní zkoušky si uchazeč zvolí buď okruh

  1. Moderní politická teorie nebo
  2. Srovnávací politologie a česká politika.

K vybranému okruhu navrhne uchazeč předsedovi komise týden před konáním rigorózní zkoušky seznam 20 až 25 odborných knih (českých a/nebo anglických) jako podklad pro ústní zkoušku, z nichž alespoň polovina je dostupná v knihovně FSS MU. Seznam knih podléhá schválení předsedy komise.

Další informace k rigoróznímu řízení lze nalézt v rámci sekce Rigorózní řízení na webových stránkách Fakulty sociálních studií a ve Studijním a zkušebním řádu Masarykovy univerzity.

Státní rigorózní zkouška v oboru bezpečnostní a strategická studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity se skládá ze dvou částí:

  1. z obhajoby uchazečem předložené rigorózní práce a
  2. ústní zkoušky.

V rámci státní rigorózní zkoušky musí uchazeč prokázat odpovídající teoretické, metodologické a faktografické znalosti a schopnost je tvůrčím způsobem používat. Rigorózní práce musí současně obsahovat původní výsledky vlastního výzkumu nebo originální zpracování ucelené části problematiky oboru zahrnující nové poznatky, a to s využitím odpovídající domácí a zahraniční odborné literatury a být na úrovni, která odpovídá oborovému publikačnímu standardu. Alespoň část rigorózní práce musí vycházet z již publikovaného (resp. k publikování přijatého) odborného textu, jímž může být monografie, kapitola v kolektivní monografii, článek v impaktovaném časopisu, článek v časopisu zařazeném do databáze Scopus či ERIH nebo článek v časopisu zařazeném do seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

 

Rozsah rigorózní práce: 198 000 – 234 000 znaků vč. mezer (110-130 normostran odborného textu). Do rozsahu se započítávají poznámky pod čarou nebo za textem, odkazy na uváděné zdroje a seznam použité literatury a pramenů. Nezapočítávají se naopak přílohy, titulní stránka (vzor) a anglická anotace shrnující základní informace o zaměření a výsledcích práce (její doporučený rozsah je asi 400 slov).

 

Formální náležitosti rigorózní práce: Součástí práce je čestné prohlášení uchazeče, že práci vypracoval sám a uvedl v seznamu veškerou použitou literaturu a prameny. Způsob citací se řídí obvyklými odbornými standardy. Označování tabulek, grafů a schémat (vždy s nadpisem) musí být v celé práci jednotné a průběžné. Mohou být zařazeny přímo v textu nebo jako samostatná příloha za textem práce. Pokud jsou zařazeny na konci práce, musí být v příslušném místě v textu uveden odkaz na přílohu a na jejich název a pořadové číslo. Pokud jsou převzaty, musí mít standardním způsobem citovaný zdroj.

Rigorózní práce se odevzdává ve dvojím vyhotovení v pevné vazbě.

K obhajobě nelze předložit nezměněný text magisterské diplomové práce.

V rámci ústní zkoušky uchazeč skládá zkoušku z předmětů

  1. Bezpečnostní a strategické analýzy a
  2. Soudobé přístupy k výzkumu bezpečnosti a strategie.

Ke každému z předmětů  navrhne uchazeč předsedovi komise nejméně dva týdny před konáním rigorózní zkoušky seznam 10 až 12 odborných knih (českých a/nebo anglických) jako podklad pro ústní zkoušku, z nichž alespoň polovina je dostupná v knihovně FSS MU. Knihy musí respektovat pluralitu výzkumných oblastí oboru a být aktuální ve vztahu k jeho soudobé dynamice vývoje.

Alespoň tři z titulů ke každému předmětu musí být díly, na němž se autorsky podíleli zaměstnanci Oddělení Bezpečnostních a strategických studií KP FSS MU. Seznam knih podléhá schválení předsedy komise. Otázky v rámci zkoušky jsou vázány na obsah knih ze schváleného seznamu.

Další informace k rigoróznímu řízení lze nalézt v rámci sekce Rigorózní řízení na webových stránkách Fakulty sociálních studií a ve Studijním a zkušebním řádu Masarykovy univerzity.

Back To Top