skip to Main Content

Doktorský studijní program politologie.

Akademický rok 2019-2020.

 Postgraduální jednooborové doktorandské studium oboru politologie probíhá v prezenční a kombinované formě. Jeho standardní délka je stanovena na 8 semestrů. Povinností studujících je splnit všechny požadavky definované individuálním studijním plánem, který schvaluje oborová rada a jenž studující vypracují se svým školitelem do konce prvního měsíce svého studia. Tento plán vymezuje etapy studia, rozvržení absolvování předmětů a úkolů souvisejících s realizací zahraničního výzkumného pobytu, publikováním v odborném tisku či vystoupeními před odbornou veřejností. Studijní plán může být průběžně doplňován, aktualizován a v opodstatněných případech se souhlasem školitele a předsedy oborové rady i měněn. Plnění uvedeného plánu pravidelně kontroluje a hodnotí školitel a předseda oborové rady.

Všichni (prezenční i kombinovaní) studenti mají stejné studijní povinnosti. Prezenční studenti, pobírající měsíční stipendium, jsou navíc zapojeni do činnosti katedry, a to zejména podílením se na jejích vědeckých projektech a pedagogických aktivitách dle dohody se školitelem, předsedou oborové rady a vedoucím katedry.

K ústní státní doktorské zkoušce se studující přihlašují ve třetím roce studia. Podmínkou přihlášky je absolvování předmětu POLd0004.

Předpokladem pro přihlášení se k obhajobě disertační práce je úspěšné absolvování ústní státní doktorské zkoušky a získání 240 kreditů (ECTS): z toho 210 ECTS za absolvování povinných předmětů a 30 ECTS za absolvování předmětů povinně volitelných.

V rámci postgraduálního doktorandského studia oboru politologie lze studovat specializaci Bezpečnostní a strategická studia. Podmínkou jejího absolvování je získání 30 ECTS za absolvování povinně volitelných předmětů s bezpečnostní tematikou.

Na základě složení státní doktorské zkoušky a úspěšné obhajoby disertační práce bude absolventkám/absolventům přiznán akademický titul Ph.D. za jménem.

Povinné předměty v podzimním semestru

Název předmětu Vyučující Kód Výstup ECTS
Individuální stud. plán I. Školitelé POLd0001 Z 10
Individuální stud. plán II. Školitelé POLd0002 Z 10
Individuální stud. plán III. Školitelé POLd0003 Z 15
Individuální stud. plán IV. Školitelé POLd0004 Z 15
Disertační projekt Školitelé POLd0005 K 20
Příprava disertační práce I. Školitelé POLd0006 K 20
Příprava disertační práce II. Školitelé POLd0007 K 20
Disertační práce Školitelé POLd0009 K 40
Zahraniční výzkumný pobyt Školitelé FSSd0900 Z 20[1]
Zahraniční pracovní pobyt Školitelé FSSd0990 Z 20[2]
Politologická konference Školitelé POLd0010 Z 10
Zahraniční politologická konference Školitelé POLd0011 Z 10
Political Research: Theories and Methods Roberts, Spáč POLd0012 Zk 20

[1] Alternativou předmět Zahraniční pracovní pobyt.

[2] Alternativou předmět Zahraniční studijní pobyt.

 

Povinně volitelné předměty v podzimním semestru

Název předmětu Vyučující Kód Výstup ECTS
Příprava disertační práce III. Školitelé POLd0008 K 20-40[1]
Teorie politických režimů Holzer POLd0101 Z 10
Regionální aspekty politiky Pink POLd0102 Z 10
Příprava na konference Spáč POLd0107 Z 06
Aktuální otázky politické filosofie Dufek POLd0108 Z 10
Zahraniční výjezd Školitelé FSSd0910 Z 04
Prezentace vědecké práce na mezinárodním semináři Sirovátka FSSd0920 Z 15

[1] Předmět si se souhlasem školitele a předsedy oborové rady mohou zapsat výhradně studující im. roč. 2015/2016 a starších. Podmínky viz níže.

 

Povinně volitelné předměty v podzimním semestru – specializace Bezpečnostní a strategická studia

Název předmětu Vyučující Kód Výstup ECTS
Soudobý politologický výzkum bezpečnosti Mareš POLd0201 Z 10
Současný výzkum populismu a radikalismu Havlík, Vejvodová POLd0202 Z 10
Zahraniční výjezd Školitelé FSSd0910 Z 04
Prezentace vědecké práce na mezinárodním semináři Sirovátka FSSd0920 Z 15

 

Fakultní volitelné předměty v podzimním semestru

Název předmětu Vyučující Kód Výstup ECTS
Zahraniční výzkumný pobyt II. Školitelé FSSd0901 Z 20
Zahraniční výjezd II. Školitelé FSSd0911 Z 01-10
Zahraniční pracovní pobyt II. Školitelé POLd0990 Z 20

Povinné předměty v jarním semestru

Název předmětu Vyučující Kód Výstup ECTS
Individuální stud. plán I. Školitelé POLd0001 Z 10
Individuální stud. plán II. Školitelé POLd0002 Z 10
Individuální stud. plán III. Školitelé POLd0003 Z 15
Individuální stud. plán IV. Školitelé POLd0004 Z 15
Disertační projekt Školitelé POLd0005 K 20
Příprava disertační práce I. Školitelé POLd0006 K 20
Příprava disertační práce II. Školitelé POLd0007 K 20
Disertační práce Školitelé POLd0009 K 40
Zahraniční výzkumný pobyt Školitelé FSSd0900 Z 20[1]
Zahraniční pracovní pobyt Školitelé FSSd0990 Z 20[2]
Politologická konference Školitelé POLd0010 Z 10
Zahraniční politologická konference Školitelé POLd0011 Z 10
Political Research: Theories and Methods Roberts, Spáč POLd0012 Zk 20

 

Povinně volitelné předměty v jarním semestru

Název předmětu Vyučující Kód Výstup ECTS
Příprava disertační práce III. Školitelé POLd0008 K 20-40[3]
Výzkum komunální politiky Balík POLd0103 Z 10
Volební studia: teorie a přístupy Chytilek, Šedo POLd0104 Z 10
Teorie Steina Rokkana Kopeček POLd0105 Z 10
Komparativní politické instituce Rybář POLd0106 Z 10
Zahraniční výjezd Školitelé FSSd0910 Z 04

 

Povinně volitelné předměty v jarním semestru – specializace Bezpečnostní a strategická studia

Název předmětu Vyučující Kód Výstup ECTS
Komparativní strategie Mareš POLd0202 Z 10
Experimentální a prediktivní výzkum bezpečnosti Chytilek POLd0203 Z 10
Výzkum bezpečnosti v posttranzitivních zemích Stojarová POLd0204 Z 10
Zahraniční výjezd Školitelé FSSd0910 Z 04

 

Fakultní volitelné předměty v jarním semestru

Název předmětu Vyučující Kód Výstup ECTS
Zahraniční výzkumný pobyt II. Školitelé FSSd0901 Z 20
Zahraniční výjezd II. Školitelé FSSd09011 Z 01-10
Zahraniční pracovní pobyt II. Školitelé POLd0990 Z 20

[1] Alternativou předmět Zahraniční pracovní pobyt.

[2] Alternativou předmět Zahraniční studijní pobyt.

[3] Předmět si se souhlasem školitele a předsedy oborové rady mohou zapsat výhradně studující im. roč. 2015/2016 a starších. Podmínky viz níže.

Doktorská čtenípodzimní semestr akademického roku 2019/2020:

 • Vystoupení zahraničního přednášejícího: prof. Kristian Hengster, University of Zagreb (Chorvatsko), téma: Disagreement in Social Networks, čtvrtek 10. října ve 12:00, P52;
 • Vystoupení zahraničního přednášejícího: prof. John G. Bullock, Northwestern University (USA), téma: Contemporary Partisan Politics in the United States, úterý 15. října, čas a místo přednášky budou upřesněny;
 • Vystoupení zahraničního přednášejícího: prof. Christian Taoutel, Libanon, téma, datum (začátek listopadu) a místo přednášky budou upřesněny;
 • Vystoupení zahraničního přednášejícího: prof. Phillippe J. Maarek, l’Université Paris Est – UPEC, téma: French Political Communication, čtvrtek 5. prosince v 16:00, místo přednášky bude upřesněno;
 • Obhajoby disertačních projektů; datum a místo obhajob budou upřesněny.

Podmínka uznání pro potřeby předmětů Individuální studijní plán I.-IV.: účast na ne méně jak dvou z organizovaných akcí plus na obhajobách disertačních projektů.

Doporučený harmonogram doktorského studia politologie

 • První semestr: POLd0001 + dva povinně volitelné předměty
 • Druhý semestr: POLd002 + POLd0012 + povinně volitelný předmět
 • Třetí semestr: POLd0003 + POLd0005
 • Čtvrtý semestr: FSSd0900, nebo FSSd0990
 • Pátý semestr: POLd004 + POLd0010
 • Šestý semestr: POLd0006 + POLd0011 + ústní státní doktorská zkouška
 • Sedmý semestr: POLd0007
 • Osmý semestr: POLd0008

 

Stručné anotace a prerekvizity povinných předmětů.

(Všechny imatrikulační ročníky)

 • Individuální studijní plán I. (POLd0001) – kredity jsou přiznávány na základě asistence ve výuce 1-2 předmětů (standardně čtení paperů či seminárních prací v jednom předmětu a vedení seminářů v druhém předmětu), účasti na tzv. doktorských čteních v průběhu semestru plus dle individuálních požadavků školitele.
 • Individuální studijní plán II. (POLd0002) – kredity jsou přiznávány na základě asistence ve výuce 1-2 předmětů (standardně čtení paperů či seminárních prací v jednom předmětu a vedení seminářů v druhém předmětu), účasti na tzv. doktorských čteních v průběhu semestru plus dle individuálních požadavků školitele. Prerekvizitou absolvování předmětu POLd0001.
 • Individuální studijní plán III. (POLd0003) – kredity jsou přiznávány na základě asistence ve výuce 1-2 předmětů (standardně čtení paperů či seminárních prací v jednom předmětu a vedení seminářů v druhém předmětu), účasti na tzv. doktorských čteních v průběhu semestru plus dle individuálních požadavků školitele. Prerekvizitou absolvování předmětu POLd0002.
 • Individuální studijní plán IV. (POLd0004) – kredity jsou přiznávány na základě asistence ve výuce 1-2 předmětů (standardně čtení paperů či seminárních prací v jednom předmětu a vedení seminářů v druhém předmětu), účasti na tzv. doktorských čteních v průběhu semestru (viz níže) plus na základě doložení publikování nebo přijetí k publikaci článku kategorií Jsc (časopis v databázi SCOPUS) či Jimp (časopis v databázi Web of Science s impakt faktorem). Podmínkou přiznání kreditů je minimálně 30% autorského podílu na daném textu. Prerekvizitou absolvování předmětů POLd0003 a POLd0004.
 • Disertační projekt (POLd0005) – kredity jsou přiznávány na základě úspěšné obhajoby odborného textu, představujícího konceptuálně teoretické, metodologické a pramenné charakteristiky projektu disertace (blíže viz sylab) před komisí složenou ze školitelů a členů oborové rady. Předmět je povinně zapisován ve třetím semestru studia.
 • Příprava disertační práce I. (POLd0006) – kredity jsou přiznávány na základě doložení minimálně jedné třetiny disertační práce. Prerekvizitou absolvování předmětu POLd0004.
 • Příprava disertační práce II. (POLd0007) – kredity jsou přiznávány na základě doložení publikování nebo přijetí k publikaci části disertační práce v podobě článku kategorie Jimp (časopis v databázi Web of Science s impakt faktorem), nebo (pokud text uznaný v předmětu POLd0004 byl kategorie WoS s impakt faktorem) v podobě článku kategorie Jsc (časopis v databázi SCOPUS). Podmínkou přiznání kreditů je minimálně 30% autorského podílu na daném textu. Prerekvizitou absolvování předmětu POLd0004.
 • Zahraniční výzkumný pobyt (FSSd0900), nebo Zahraniční pracovní pobyt (FSSd0990) – kredity jsou uznávány na základě realizace zahraničního výzkumného (FSSd0900), nebo pracovního (FSSd0990) pobytu, spojeného s přípravou disertace a odsouhlaseného školitelem a předsedou oborové rady. Jeden z uvedených předmětů je nutno absolvovat kdykoli během doktorského studia v souvislé délce ne méně jak tři měsíce. Oba předměty ukončuje školitel.
 • Příprava disertační práce III. (POLd0008) – předmět je určen výhradně pro studující im. roč. 2015/16 a starších. Předmět je zapisován výhradně se souhlasem školitele a předsedy oborové rady a za jeho absolvování lze získat 20-40 ECTS. Kredity jsou přiznávány na základě doložení minimálně tří čtvrtin disertační práce. Prerekvizitou absolvování předmětu POLd0007.
 • Disertační práce (POLd0009) – kredity jsou přiznávány po převzetí úplného textu disertace školitelem.
 • Politologická konference (POLd0010) – kredity jsou přiznávány na základě doložené a školitelem schválené aktivní účasti (přednesení autorského příspěvku) na odborné konferenci z oblasti politických věd.
 • Zahraniční politologická konference (POLd0011) – kredity jsou přiznávány na základě doložené a školitelem schválené aktivní účasti (přednesení autorského příspěvku) na mezinárodní odborné konferenci z oblasti politických věd konané mimo území ČR a SR a s jednacím jazykem angličtinou či jiným světovým jazykem.
 • Political Research: Theories and Methods (POLd0012) – kredity jsou přiznávány na základě podmínek specifikovaných v sylabu předmětu (viz IS MU). Předmět lze absolvovat také uskutečněnou účastí na metodologickém workshopu ECPR či IPSA.

Stručné anotace a prerekvizity fakultních volitelných předmětů.

 • Zahraniční výzkumný pobyt II. (FSSd0901) – předmět je určen studentům doktorského studia k uznání kreditů získaných za řádně nahlášenou opakovanou jednosemestrální studijní stáž v zahraničí – tj. v délce 3 měsíců a více nebo v případě prodloužení stáže FSSd0900 o další semestr. Předmět ukončuje školitel. Počet kreditů bude určen vyučujícím (předsedou OR nebo školitelem) na základě délky stáže a pracovní zátěže (obvykle se v případě celosemestrálních stáží uděluje 20 ECTS kreditů).
 • Zahraniční výjezd II. (FSSd0911) – předmět je určen studentům doktorského studia k uznání kreditů získaných za opakovaný zahraniční krátkodobý výjezd. Předmět ukončuje školitel. Počet kreditů bude určen vyučujícím (předsedou OR nebo školitelem) na základě délky stáže a pracovní zátěže (obvykle se za krátkodobé výjezdy 1-10 ECTS kreditů, nejčastěji pak 4 ECTS.
 • Zahraniční pracovní pobyt II. (FSSd0991) – předmět je určen studentům doktorského studia k uznání kreditů získaných za řádně nahlášenou opakovanou pracovní stáž v zahraničí nebo v případě prodloužení stáže FSSd0990 o další semestr.Předmět ukončuje školitel. Počet kreditů bude určen vyučujícím (předsedou OR nebo školitelem) na základě délky stáže a pracovní zátěže (obvykle se v případě celosemestrálních stáží uděluje 20 ECTS kreditů).

Předložená disertace musí mít charakter původní vědecké monografie přinášející, resp. zahrnující nové poznatky o dané problematice. Monografie musí osvědčovat, že autor/ka zvládl/a všechny  významné teoretické a empirické aspekty zpracování daného tématu.

Pokud předložená disertace obsahuje výsledky kolektivní vědecké práce, na níž se autorsky podílel její předkladatel/ka, musí být

 • tyto části v práci zřetelně vyznačeny ,
 • součástí práce musí být v takovém případě prohlášení spoluautorů, potvrzující u označených částí práce autorství studenta a zhodnocující jeho podíl.

V úvodu autor/ka popíše stav poznání v daném poli/tématu výzkumu (v českém i evropském, resp. světovém kontextu) a jasně formuluje  svůj výzkumný cíl, zvolené přístupy a hypotézy. Členění textu na jednotlivé části a kapitoly musí přitom být přehledné a musí odpovídat obvyklým vzorcům uplatňovaným u odborných monografií. V závěru pak shrne autor/ka  výsledky svého bádaní (a to ve vztahu k formulacím hypotéz atp. uvedeným v úvodu).

Formální náležitosti:

Disertace musí vyhovovat standardním formálním a obsahovým náležitostem vědecké monografie (včetně odpovídající formy citací, poznámkového aparátu, seznamu literatury a pramenů).

Disertace musí zahrnovat čestné prohlášení autora/autorky, že disertační práci vypracoval/a samostatně a uvedl/a veškerou použitou literaturu a prameny.

Práce obsahuje stručnou anotaci v českém a anglickém jazyce, shrnující základní informace o zaměření a výsledcích disertace.

Doporučený rozsah: 150-250 normostran.

Ústní závěrečná doktorská zkouška:

Od podzimního semestru akademického roku 2019/2020 platí, že studující přihlášený/á k ústní závěrečné doktorské zkoušce předkládá seznam minimálně 20 knih či článků, konzultovaný a schválený školitelem, přičemž minimálně 10 knih či článků vybírá ze seznamu zveřejňovaného katedrou na webu katedry (seznam ke stažení zde).

Pro termín ústní závěrečné doktorské zkoušky v červnu 2019 platí dosavadní postup (studující předkládá seznam minimálně 20 knih či článků, konzultovaný a schválený školitelem) s tím, že přihlášeným je doporučeno seznámit se s katederním seznamem a využít jej.

Back To Top