skip to Main Content

Pracujete s daty z kvantitativních šetření. Slyšeli jste o R, ale bojíte se ho? Připadá vám práce s R obtížná? Chcete se naučit pracovat s R? Rádi byste občas kromě vámi užívaného software použili R? Pak právě pro vás je určen seminář, který by měl zodpovědět všechny výše uvedené otázky a díky kterému byste měli hladce zvládnout počáteční kroky při práci v R. Po jeho absolvování budete mít na výběr, zda užívat platformu, která nevyžaduje psaní příkazů (R commander), nebo zda užívat bohatosti příkazů a knihoven R skrze R Studio. Průvodci vám budou učitelé analýzy sociálněvědních dat  z FSV UK.

Cílem dvoudenního semináře zaměřeného na R je představit účastníkům tento nekomerční a velice rozšířený produkt pro statistickou analýzu dat. R umožňuje využít nepřeberné spektrum analytických procedur, nadto novinky jsou implementovány v R velice rychle. Práce s R má ale mnohá úskalí a samostatné učení se R je poměrně náročné. 

Cílová skupina: zejména Ph.D. studenti a akademičtí pracovníci

Počet účastníků: max. 20

Předpokládaný termín: 28.- 29.11. 2019, každý den 9-16

Předpokládané místo konání: areál UK, Praha 5-Jinonice, U Kříže 8

Cena: 1.500 za účastníka

Předpokládané znalosti: Účastník by měl mít základní přehled o statistické analýze kvantitativních dat a technikách v ní používaných v rozsahu cca jednosemestrálního kurzu. Předpokládá se znalost postupů popisné statistiky a statistických grafů užívaných pro popis dat. Dále se předpokládá obeznámenost s postupy pro zobecňování výsledků z výběru na populaci – statistické testování a intervaly spolehlivosti. Konkrétně je předpokládána znalost t-testů, analýzy rozptylu, korelační a regresní analýzy a analýzy kontingenčních tabulek. Techniky nebudou během semináře systematicky vysvětlovány, pozornost bude věnována na nácvik jejich zadání v R a přehled výstupů s výsledky. Kromě společné práce s lektorem budou mít účastníci též vlastní úlohy na procvičení probíraných postupů.

Za organizátory Petr Soukup, FSV UK

Obsah semináře

Den 1 Základní seznámení s R a práce v R commanderu

Co je to R? Základní logika a instalace. Logika práce s balíčky. CRAN jako základní rozhraní pro uživatele R. Základní podpora pro uživatele R. R commander jako „klikací“ platforma podobná komerčním produktům. Instalace R commanderu a jeho spuštění. Vytvoření vlastní datové matice a její uložení. Načtení dat z různých formátů (XLS, CSV, SAV, DAT). Základní úpravy dat. Základní popisné statistiky. Grafické zobrazení dat, jednorozměrná analýza. Intervaly spolehlivosti. Dvouvýběrový t-test. Analýza rozptylu s jedním faktorem. Korelační analýza. Lineární regresní analýza. Analýza kontingenčních tabulek. Další analytické možnosti R commanderu.

 Den 2. Práce s příkazy v R, využití prostředí RStudio

Logika práce s příkazy v R. Jak se naučit správně zapsat příkaz v R. R Studio jako platforma pro přehlednou práci v R. Logika R Studia. Matematické operace skrze příkazy. Vytvoření vlastní datové matice a její uložení. Načtení dat z různých formátů (XLS, CSV, SAV, DAT). Základní úpravy dat. Základní popisné statistiky. Grafické zobrazení dat, jednorozměrná analýza. Intervaly spolehlivosti a jejich logika skrze replikované vybírání z populace. Dvouvýběrový t-test. Analýza rozptylu s jedním faktorem. Korelační analýza. Lineární regresní analýza. Analýza kontingenčních tabulek. Možnost přenosu výstupů z R do běžných platforem a formátů (Excel, Word. PDF).

Back To Top