Průběh prezenčního doktorského studia

Doktorské studium politologie na naší katedře standardně trvá 8 semestrů. Oproti bakalářskému a magisterskému studiu je v první řadě více individuální. Student pravidelně konzultuje se svým školitelem či konzultantem (typicky 1-2x měsíčně) a musí absolvovat povinné předměty a plnit další studijní povinnosti. U naprosté většiny předmětů neexistuje kontaktní výuka, ale na základě konzultace s vyučujícími předmětu je během semestru zpracováván požadovaný odborný výstup (rozpracování metodologického postupu, zpracování konkrétních dat, rešerše literatury, sepsání textu s ambicí publikace v odborném periodiku apod.).

Především se ale v mnoha oblastech počítá s výraznou osobní iniciativou každého studujícího. To znamená nejen povinnost publikovat odborné texty či strávit minimálně semestr na studijním či pracovním pobytu v zahraničí, ale obecně hlavně činit rozhodnutí týkající se získávání excelence ve zvolené oblasti politologického či bezpečnostního výzkumu: účastnit se metodologických seminářů, získávat kontakty v zahraničí, nabývat zkušeností s akademickými činnostmi typu psaní recenzí, podílení se na týmovém výzkumu, účasti na konferencích, popularizace vědy apod.

Studium lze rozdělit na dvě pomyslné části. První část vrcholí ve třetím semestru obhajobou tzv. disertačního projektu před komisí, složenou ze školitelů a dalších členů oborové rady politologie. Při obhajobě disertačního projektu se studujícím dostává kritické reakce na jejich badatelský záměr doktorské práce, a to s důrazem na jeho teoretické a metodologické charakteristiky.

Po úspěšné obhajobě disertačního projektu se již student soustřeďuje na vlastní výzkumnou činnost. Ta spočívá především v soustavné přípravě dizertační práce, což kontrolují povinné předměty v této části studia, jež musí student průběžně absolvovat, a publikování odborných textů.

Ukončení studia

Základní pokyny pro ústní zkoušku a napsání disertační práce

Ústní zkouška

K ústní zkoušce se studující přihlašují nejpozději v šestém semestru svého studia. Přihlášení se je podmíněno absolvování předmětu Individuální studijní plán IV. (POLd0004).

Nejpozději dva týdny před konáním zkoušky student/ka předkládá školiteli seznam minimálně 20 knih či článků. Seznam následně podléhá schválení předsedy komise.

Minimálně 10 knih či článků přitom student/ka vybírá ze seznamů (pro obor Politologie a pro specializaci Bezpečnostní a strategická studia) dostupných zde.

Disertace

Disertační práce na oboru Politologie (včetně specializace Bezpečnostní a strategická studia) na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity může být buď ve formě monografie nebo ve formě kumulované dizertace. Musí osvědčovat, že autor/ka zvládl/a adekvátní teoretické, konceptuální, metodologické a empirické aspekty zpracování daného tématu. Měla by přinášet nové poznatky o daném tématu. Může být psána v českém, slovenském, anglickém či jiném světovém jazyce.

Monografie:

Disertační práce je předkládána v podobě vědecké monografie. Rozsah disertační práce činí 150-250 normostran. Se souhlasy školitele/ky a oborové rady, jež musí předcházet zápisu předmětu Disertační práce (POLd0009), lze předložit text kratší, či delší než je stanovený rozsah.

Pokud předložená disertace obsahuje výsledky kolektivní vědecké práce, na níž se autorsky podílel/a její předkladatel/ka, musejí být:

 • tyto části v práci zřetelně vyznačeny,
 • součástí práce musí být v takovém případě prohlášení spoluautorů, potvrzující u označených částí práce autorství a zhodnocující podíl autora/ky.

Disertační práce musí obsahovat (1.) čestné prohlášení autora/ky, že ji vypracoval/a samostatně a uvedl/a veškerou použitou literaturu a prameny, a (2.) stručnou anotaci v českém/slovenském a anglickém jazyce, shrnující základní informace o zaměření textu a výsledcích výzkumu.

Obvyklá struktura monografické disertační práce:

 • Úvod (vymezení předmětu výzkumu, jeho potřebnosti, inovativnosti a přínosu)
 • Rozbor literatury
 • Teoretické a konceptuální uchopení výzkumu
 • Operacionalizace výzkumu (data, metody jejich sběru a analýzy)
 • Analýza dat
 • Diskuse nad výsledky
 • Závěr (zahrnující jasně definovaný přínos výsledků výzkumu ke stávající literatuře, jasné vymezení přínosu ke stavu poznání, diskuse nad limity výzkumu, může obsahovat i náměty na další výzkum)

Úprava citací a literatury:

Disertační práce monografické povahy musí být odevzdána v univerzitní šabloně závěrečných prací. Lze použít libovolnou citační normu obvyklou v sociálních vědách.

Disertační práce složená z článků - kumulativní disertace:

Disertační práce by měla obsahovat, úvod, minimálně 4 články přijaté k publikaci/opublikované, závěr. Minimální počet slov není stanoven. Text by měl být koherentní, psán v jednotném stylu a jazyce. Diplomant by měl mít minimálně 50% podíl na všech publikovaných textech a doložit souhlas spoluautorů. Pokud jsou v dizertaci vloženy články publikované ve spoluautorství, musí být v úvodu explicitně uvedeny autorské podíly a popsána přesná role jednotlivých autorů (přehled literatury, zpracování teoretických a konceptuálních východisek, operacionalizace výzkumu, sběr a analýza dat, diskuse výsledků atd). Minimálně dva články by měly být v databázi Web of Science (ne ESCI).

Struktura disertační práce složené z článků

 • Určení celkových autorských podílů na textu jako celku a popis role jednotlivých autorů (typicky v těchto položkách: rozbor literatury, teoretické či konceptuální vymezení výzkumu, metodologie, sběr dat, analýza dat, interpretace dat, formální úpravy rukopisu)
 • Úvod (vymezení předmětu výzkumu, jeho potřebnosti, inovativnosti a přínosu; vymezení tématu tak, aby byla jasná souvislost textů zařazených do disertace; vymezení společného teoretického a metodologického rámce; může obsahovat i shrnující literature review)
 • První článek
 • Druhý článek
 • Třetí článek
 • Čtvrtý článek
 • Závěr (shrnutí výsledků výzkumu propojující všechny zařazené texty, jasně definovaný přínos výsledků výzkumu ke stávající literatuře, jasné vymezení přínosu ke stavu poznání, diskuse nad limity výzkumu, může obsahovat i náměty na další výzkum)

Úprava citací a literatury:

Disertační práce složená z článků musí být odevzdána v univerzitní šabloně závěrečných prací. Rukopisy článků by měly být upraveny tak, aby literatura byla citována podle jedné citační normy a aby text obsahoval sjednocený seznam všech zdrojů, s nimiž je v textu disertace pracováno.

Obhajoba

Obhajoba disertační práce má prokázat, že její autor/ka zná teoretický i výzkumný kontext práce a orientuje se v příslušné odborné literatuře. Musí být schopen/a reagovat na otázky komise i dalších osob účastnících se obhajoby.

 

Studijní plán (2022/2023)

Studijní plán pro doktorské studium politologie pro akademický rok 2022/2023 si můžete stáhnout kliknutím na tlačítko vpravo.

Doktorská a badatelská stipendia

Prezenční doktorský student pobírá po dobu 8 semestrů pravidelné měsíční stipendium 12 000 Kč*. Jde o stipendium, částka tudíž nepodléhá zdanění.

Katedra navíc podporuje, aby se studenti podíleli na výzkumných aktivitách jejích členů. V případě zapojení do výzkumu či jiných aktivit katedry je možné získat i další finanční odměny. Kupříkladu na katedře existuje tzv. motivační program, v jehož rámci studenti získávají odměny za publikování svých textů ve spolupráci s členy katedry či Mezinárodního politologického ústavu. Konferenční a badatelské aktivity doktorandů pak v rámci četných stipendijních programů štědře podporuje fakulta.

Kromě participace na aktuálních projektech katedra každoročně vypisuje badatelská stipendia (doba trvání jeden kalendářní rok s možností prodloužení). Stipendium spočívá v intenzivním zapojení do výzkumného projektu a větší přítomnosti na katedře. Výše stipendia se odvíjí od aktuální rozpočtové situace, dosahuje výše až 10.000 Kč měsíčně.

 

*Stipendium lze, na základě rozhodnutí oborové rady, odebrat, pokud student neplní své studijní a další povinnosti.[/vc_toggle][vc_column_text]

O doktorském studiu na Fakultě sociálních studií obecně se více dozvíte zde

FAQ

Jak často musím být jakožto student prezenčního studia osobně přítomen na katedře?

Minimálními podmínkami jsou (1.) přítomnost na katedře v době vlastních konzultačních hodin, které je povinen si doktorský student vypsat (dvě hodiny týdně), a (2.) účast na doktorských čteních. Častější přítomnost je nicméně preferovaná plus závislá na uvážení studenta s ohledem na jeho asistenci ve výuce, zapsané předměty v daném semestru, konzultace se školitelem a konzultantem atd.

Musí se studenti zapojit do výuky, která na katedře probíhá?

Ano, V prvních čtyřech semestrech studia je student prezenčního doktorského studia povinně zapojen do pedagogických činností katedry. Toto zapojení spočívá v asistenci ve výuce po dohodě se školitelem. Typicky jde o opravování písemných příprav a seminárních prací a vedení seminářů ve dvou předmětech za semestr.

Kolik článků a kdy musím během doktorského studia publikovat?

Povinností je během doktorského studia publikovat alespoň dva odborné články. Jeden z nich musí být v časopise databáze SCOPUS a druhý v časopise databáze Web of Science (časopisy s tzv. impakt faktorem). Jeden z článků přitom musí být publikován nejpozději ve čtvrtém semestru studia. Obecně nicméně katedra očekává další, četnější publikační aktivity každého doktorského studenta, především ve spolupráci se školitelem či konzultantem, a pochopitelně vázané na výzkumné projekty, na nichž se student podílí. Typicky tak první publikace vzniká hned na začátku studia přepracováním vhodných částí čerstvě obhájené diplomové práce studenta, výbornou cestou získávání publikačních zkušeností je psaní recenzí a recenzních statí, lze se spolehnout na to, že se v průběhu studia objeví další publikační výzvy. Je prostě faktem, že jak v politologii, tak i v bezpečnostních studiích je schopnost psát odborné texty, respektive úspěšně s nimi procházet recenzními řízeními v časopisech, dovedností číslo jedna.

Jaké jsou požadavky na znalost cizích jazyků?

Během přijímacího řízení není znalost cizího jazyka ověřována. Nicméně pro studium je vzhledem k práci se zahraniční literaturou, prezentování na zahraničních konferencích, povinnému pobytu v zahraničí atd. nezbytná znalost angličtiny. Potřeb dalších jazykových znalostí se pak odvíjí od konkrétních témat disertačních prací.

Jaké mají doktorandi na brněnské politologii zázemí?

Studující mají aktuálně k dispozici dvě doktorandské místnosti, kde se střídají a tráví přinejmenším čas svých konzultačních hodin. V těchto místnostech je jim k dispozici několik počítačů. Je nicméně běžným standardem, že doktorandi mají vlastní notebooky.

Co jsou to doktorská čtení?

Doktorská čtení jsou přednášky hostujících profesorů, českých i zahraničních. Doktorští studenti je mají povinnost navštěvovat v prvních čtyřech semestrech studia, vzhledem k tomu, že se často jedná o příležitost setkat se s prezentacemi unikátních témat či osobností, jde o aktivitu doporučovanou i pro studenty vyšších ročníků. Za semestr se konává cca 4-5 doktorských čtení.

Je povinnou součástí studia praxe?

Ne, není. V rámci specializace BSS nicméně mohou studující absolvovat povinně volitelný předmět, jehož náplní je stáž u zaměstnavatele zabývajícího se bezpečnostní tematikou.

Jakou podobu má semestrální pobyt v zahraničí? A proč je povinný?

Destinace i obsah pobytu jsou výsledek dohody studenta se školitelem. Je možné vyjet na výzkumný (pak je zaměřen výhradně na získání odborné excelence v oblasti korespondující s disertačním tématem), nebo na pracovní (pak je typicky zaměřen na získání zkušenosti s chodem instituce pracující v oblasti korespondující s disertačním tématem) pobyt, vždy s minimální souvislou délkou tří měsíců. Předpokládá se, že pobyt souvisí s tématem disertační práce. Z hlediska výběru cílové destinace se studentovi nabízí především seznam pracovišť, s nimiž má katedra či FSS podepsány smlouvy, ale student si může najít vlastní instituci, kde by rád svůj pobyt uskutečnil. Pro realizaci pobytu fakulta vypisuje stipendijní mobilitní programy.

A co se týče zdůvodnění této povinnosti: formálně se opírá o fakultní nařízení, ale obecně odráží názorový konsensus napříč univerzitou, který spočívá v přesvědčení, že zahraniční zkušenost je pro mladé badatele nenahraditelná.

O zahraničních pobytech však není nutno uvažovat pouze v rovině povinnosti. Existuje možnost pobývat v zahraničí i déle nežli po dobu jednoho semestru, zvláště v druhé části studia, přirozeně po dohodě se školitelem. Jsou k tomu přímo určeny celofakultní předměty a lze tedy takto získat kredity. Základní podmínkou je pochopitelně smysluplnost takovéto aktivity, nutnost, aby přispívala k úspěšnému a včasnému ukončení studia.

Kdo je školitel, kdo konzultant, co je to oborová rada?

Každý student doktorského studia má školitele, někteří mají i konzultanta. Školitelé, jimiž jsou profesoři nebo docenti Katedry politologie, jsou jmenováni děkanem po schválení vědeckou radou fakulty (seznam viz link). Školitel provází doktoranda celým studiem, hned na začátku studia se studentem připraví závazný studijní plán. V průběhu studia s ním pak zejména konzultuje disertační práci, provádí s ním semestrální evaluace, v prvních čtyřech semestrech studia koordinuje jeho zapojení do výuky, řeší kolizní situace, je studentovi nápomocen při výběru pracoviště pro zahraniční stáž atd. Školitel je také členem jeho komisí pro státní doktorskou zkoušku a pro obhajobu disertačního spisu.

Konzultanty jsou členové katedry s titulem PhD. Ne každý doktorand má konzultanta. Konzultanta jmenuje přijímací komise. Činí tak v momentě, kdy je pro dané doktorandské téma na Katedře vhodný odborník, který ovšem není habilitovaný, a tudíž není na seznamu školitelů. Konzultantovou rolí je pak především konzultovat s doktorandem disertační práci.

Průběh studia sleduje a hodnotí oborová rada, jmenovaná děkanem a schválená vědeckou radou FSS. Oborová rada dvakrát ročně (v únoru a červnu) provádí evaluace všech doktorských studentů. Rozhodnutí o postupu dalšího semestru je v rukou jejího předsedy na základě doporučení školitele.

Organizační a administrativní agenda doktorského studia spadá pod Studijní oddělení děkanátu FSS.

Jak se kombinovaná forma studia liší od prezenční?

Kombinované doktorské studium se oproti prezenčnímu liší tím, že není předpokládána ani přítomnost studenta na katedře, ani jeho asistence ve výuce. Kombinovaný student ovšem zároveň nepobírá pravidelné měsíční stipendium.

Jaká je standardní doba studia?

Standardní doba studia je 8 semestrů, tedy 4 roky. Studium je možné si prodloužit v souladu se Studijním a zkušebním řádem MU, po 4 letech studia však student ztrácí právo na pobírání stipendia.

Je možné při doktorském studiu pracovat?

Obecně platí, že to možné je, nejčastěji ve formě částečného úvazku. Obecně se nicméně jedná o vysoce individuální téma a záleží na konkrétním studentovi, míře jeho aktivit na katedře apod. Ideálem z hlediska katedry je přirozeně doktorský student, jenž nehledá jinou práci, nýbrž je plně zapojen do výzkumných a dalších aktivit katedry a je maximálně soustředěn na úspěšné studium. Katedra pochopitelně realisticky vnímá sociální a materiální souvislosti tohoto tématu. Na druhé straně se katedra nejrůznějšími podněty snaží studenty motivovat, aby u nich bylo studium na prvním místě.

Je možné studium předčasně ukončit? Jaké jsou podmínky předčasného ukončení studia? Vracím v takovém případě zpět získané stipendium?

Studium je možné ukončit v podstatě kdykoliv, a to v součinnosti se studijním oddělením FSS. Stipendium získané během studia student nevrací.

Kde najdu seznam v minulosti úspěšně obhájených disertačních prací?

Seznam, který průběžně aktualizujeme, je k dispozici zde.

Kdo je to „postdok“?

Tzv. postdok (postdoktorand) je absolvent doktorského studia mající zájem o pokračování ve vědecké kariéře na univerzitě či na neuniverzitním vědeckém pracovišti. Masarykova univerzita, ve vazbě na zkušenosti i standardy kvalitních západních univerzit, předpokládá, že její absolventi doktorského studia s akademickými či vědeckými kariérními ambicemi tak činí mimo svou alma mater, v České republice nebo v zahraničí.

To ovšem neznamená, že je zcela vyloučena možnost navázání pracovního vztahu mezi Katedrou politologie a absolventem jejího doktorského studia. Je to především odvislé od momentální poptávky po odbornících na konkrétní témata.

Katedra politologie se současně snaží sledovat, kde její absolventi pracují, zda a nakolik se věnují vědecké či publikační činnosti, jak vypadají jejich akademické kariéry. A může se právem pyšnit řadou svých absolventů, kteří jsou ve svých akademických drahách úspěšní.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info