Politologie

O čem politologie vlastně je?

Politologie je v první řadě vědou o moci. O tom, jak se moc získává, jak se dělí mezi nejrůznější hráče, jak se vykováná a jak se reprodukuje. Politologové rozumí vztahům, které vznikají mezi aktéry politického procesu, dokáží v nich číst, orientovat se a do jisté míry je i předvídat.

Co se u nás naučíte?

Rozumět politice. Připravíme vás tak na profese, ve kterých je třeba pracovat s informacemi - budete schopní je vyhledávat, efektivně vyhodnocovat a dávat do souvislostí, kriticky myslet. Studium u nás bude rozvíjet vaši schopnost pracovat nejenom samostatně, ale i v týmu. Jinými slovy - naučíme vás rozumět světu, který nás obklopuje a dívat se na něj z různých úhlů tak, abyste z dané situace vytěžili maximum. Studium u nás je tak něco jako armádní švýcarský nůž. Využijete ho v mnoha situacích a na trhu práce se s ním určitě neztratíte.

Jaké studium u nás je?

Nelehké, ale komplexní, co nejvíc individualizované a pohodlné. Na studenty sice klademe poměrně velké nároky, ale nebojte, přísní jsme  i na sebe. Snažíme se v co největší možné míře přistupovat ke každému jednomu z vás individuálně, při hodnocení veškerých úkolů dostáváte zpětnou vazbu tak, abyste mohli nadále rozdíjet talenty, které ve vás jsou. Snažíme se, aby obsah našich předmětů byl neustále aktuální, k čemuž nám napomáhá provázání výuky s výzkumem (často nám studenti s výzkumy pomáhají!). Do výuky tak promítáme nejčerstvější trendy a zjištění, ke kterým jsme my nebo naši kolegové z domova i ze zahraničí došli.

Co si představit pod výše zmíněnou komplexností? To znamená, že u nás můžete začít studovat bakaláře a pokud vás politologie chytne za srdce aspoň tak jako chytla nás, můžete pokračovat ve studiu magisterském a poté doktorském. Když to všechno sečteme, můžeme společně strávit příjemných devět let. Teď to zní neuvěřitelně, ale věřte, často to uteče jako voda.

A v čem spočívá ono slibované pohodlí? Studovat budete v moderně vybavené budově, která se nachází přímo v srdci Brna. Uvnitř najdete technicky našlapané učebny, četná místa k relaxaci, nerušenému studiu, výborně vybavenou knihovnu a další zákoutí, které více či méně při pobytu zde budete rádi využívat. Stabilní prokrytí wifi sítí je naprosto samozřejmé.

Navíc za kvalitní kávou, dortíkem, něčím větším na zub či jiným osvěžením to budete na všechny světové strany mít od budovy co by kamenem dohodil.

Jak je možné politologii u nás studovat?

Jak už jsme zmínili výše, politologii můžete u nás studovat v rámci bakalářského, magisterského i doktorského studia. V případě bakalářského studia se můžete rozhodnout pro "plnotučnou" jednooborovou politologii, nebo ji mít v kombinaci s dalším oborem (ať už jako hlavní či vedlejší program). Také si můžete vybrat z jedné (či více) ze čtyř profilací a prostřednictvím povinně volitelných předmětů své studium zúžit a zaměřit se tak víc na jednu či dvě vybrané oblasti.

Magisterské studium je výhradně jednooborové. Studenti si volí, zda budou studovat jednooborovou (obecnou) politologii, nebo se rozhodnou pro studium se specializací na volby a politický marketing. 

Doktorské studium je jednooborové a vysoce individualizované. 

Bakalářské studium

Politologii je u nás možné studovat jednooborově, nebo v rámci tzv. sdruženého studia. Obě formy se od sebe liší hlavně tím, jak moc času s námi strávíte a kolik předmětů z nabídky katedry budete muset vystudovat.

Jednooborové studium

Jak napovídá už samotný název záložky, jde o studium, kde studujete jen a pouze politologii. Kromě povinných předmětů, které tvoří páteř studia a které absolvovat musíte všechny, si dle svých preferencí a zájmů vybíráte z desítek předmětů povinně volitelných. Výhodou takového studia je, že se s politologií máte šanci seznámit skutečně dopodrobna. A co vám budeme povídat, pro mnoho z nás je politologie láska na celý život, takže tenhle typ studia je jasná volba.

Velkou výhodou tohoto typu studia je, že se můžete už od prvního semestru profilovat v jedné ze čtyř oblastí:

  • Politické myšlení a současná demokracie;
  • Komunikace v politice;
  • Volební studia;
  • Politika v západních demokraciích.

A co víc, v případě jednooborového studia můžete teoreticky studovat více směrů na ráz. O vystudování všech pak budete mít doklad na příloze k bakalářskému diplomu.

Sdružené studium

Sdružené studium znamená, že si k politologii vybíráte ještě další obor, resp. studijní program. Ještě než začnete přemýšlet o tom, co to bude, se musíte rozhodnout, zda politologie bude váš hlavní (jak taky jinak!), nebo vedlejší (ok, i to je v pohodě) obor. Od tohoto rozhodnutí se bude odvíjet objem času, který s námi strávíte.
V případě hlavního oboru budou politologické předměty tvořit dvě třetiny toho, co musíte vystudovat. Kromě povinného základu si můžete vybírat z bohaté nabídky povinně volitelných předmětů (logicky jich ale nebudete moct vystudovat tolik jako v případě jednooborového studia). A co je nejdůležitější, stále máte možnost se ve svém studiu profilovat (na výběr jsou stejně jako v jednooborovém studiu čtyři směry: Politické myšlení a současná demokracie; Komunikace v politice; Volební studia; Politika v západních demokraciích).
Naproti tomu vedlejší obor znamená, že z politologie vystudujete jen povinný základ a vše ostatní pak načerpáte ze druhého oboru. Možnost profilovat se v tomto případě bohužel nemáte.

Shrňme si to. Studium u nás stojí na čtyřech pilířích: Na samostatnosti a svobodě, jak naložit s vlastním časem. Na možnosti se profilovat. Na důrazu na praktickou stránku výuky. A na bohaté nabídce zahraničních pobytů. 

To, o čem jsme psali doposud, můžeme z pozice katedry kontrolovat a v případě potřeby i měnit. Katederní společenství je ale výjimečné ještě v jedné věci. V lidech, kteří je tvoří. A tím teď nemyslíme více než dvě desítky členů katedry, ale především naše studenty a absolventy, vaše starší kolegy. Jsou totiž velmi aktivní, ambiciózní a ve světě se neztratí, byť někteří z nich jsou nenapravitelní snílkové. Ale bez vizí a představ bychom ustrnuli a nemohli se posouvat kupředu.

Studenti

Máme navíc radost, že můžeme říct, že studium u nás na katedře přitahuje studenty, kteří jsou nejenom šikovní, ale i velmi aktivní s ambicemi měnit a zlepšovat svět kolem sebe.V průběhu let tak na katedře vznikla (či z katedry vzešla) celá řada projektů, na které jsme právem hrdí. Za všechny můžeme zmínit třeba Demagog.cz, Masarykovy debaty, Zvol si info, Fakescape či Studentskou sekci IIPS.Kromě těchto větších projektů katedra tepe životem, studenti pravidelně organizují četná více či méně formální setkání jako třeba Politologické půlení. Katedra na konci jarního semestru pořádá Noc politologů.

Absolventi

Dost často se - a logicky - ptáte, co po vystudování politologie budete dělat. Vzhledem k tomu, jak různorodé studium u nás může být, musíme odpovídat, že vlastně nevíme. Ale to není špatně! Naopak! Naše absolventy pak nacházíme prakticky všude, což nám dělá radost. Ukazuje to totiž, že naše snaha vybavit vás dovednostmi a znalostmi, se kterými se ve světě neztratíte, nepřišla vniveč. Takže vystudované politology můžete potkat v různých sférách státního i soukromého sektoru – v oblasti státní správy, bezpečnosti, médiích, obchodních společnostech, vzdělávací činnosti a podobně.Ostatně, mrkněte do galerie absolventů a přesvědčte se sami.

Magisterské studium

Magisterské studium politologie je jednooborové. Uchazeči si ale mohou vybrat, zda chtějí studovat jednooborové studium, nebo jednooborové studium se specializací Volební studia a marketing. V rámci jedné přihlášky se mohou přihlásit do jednoho či do obou.


Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně daný seznam povinných předmětů, které si doplňuje povinně volitelnými a volitelnými předměty. Základ předmětové nabídky je poměrně stabilní, každý semestr se ale v katalogu objevují předměty nové, někdy třeba i jednorázové - ty jsou zpravidla vyučovány našimi kolegy ze zahraničí (nebo jiných pracovišť obecně).
Studenti jednooborové Politologie si smí v rámci povinně volitelných předmětů zapisovat i předměty vyučované v rámci specializace Volby a politický marketing.

Seznam povinných předmětů a doporučený průchod studiem:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Jednooborové studium se specializací: Volební studia a politický marketing

V rámci jednooborového studia se specializací má student možnost prohloubit si vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu. Jádro programu tvoří povinné předměty společné pro jednooborovou Politologii bez specializace a specializační povinné předměty. Ty si pak student doplňuje povinně volitelnými specializačními předměty.

Název specializace je samozřejmě uveden i na magisterském diplomu.

Součástí studia specializace Volební studia a politický marketing je také povinná praxe. Cílem praxí je rozvinout znalosti a dovednosti získané při studiu o praktickou složku – ať už porozumění oblastem volebního procesu, přípravě a realizaci volebních kampaní a komunikačních strategií, zpracování kvantitativních dat apod.
​Praxi je možné získat v rámci instituce, se kterou katedra dlouhodobě spolupracuje, popř. si studenti po konzultaci s administrátorem praxí domlouvají praxe po vlastní ose.


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

Forma přijímacího řízení

Přijímací řízení je dvoukolové a je možné se do něj hlásit do 30. 4. 2024.

V 1. kole přijímací komise hodnotí a posuzuje materiály (motivační dopis pro studium a krátký strukturovaný životopis), které uchazeč nahraje do e-přihlášky nejpozději 15. 5. 2024. Materiály poté posoudí přijímací komise.

Při hodnocení se členové komise zaměří primárně na dva aspekty: 

      • jaká je představa uchazeče o jeho budoucím působení na katedře (tedy na co se chce při studiu zaměřit, resp. jaké předměty si chce zapsat a proč), příp. kariérním výhledu (60 % hodnocení) a 
      • jaké jsou uchazečovy aktivity (stáže, studijní pobyty, letní školy) nad rámec standardní studijní zátěže (40 % hodnocení).

Pokud uchazeč získá alespoň 60 bodů ze 100, přijímací komise již v 1. kole rozhodne o odpuštění 2. kola přijímací zkoušky a doporučí uchazeče k přijetí. Výsledky 1. kola budou zveřejněny v e-přihlášce nejpozději dva týdny před konáním 2. kola přijímací zkoušky.

Pokud uchazeč nezískal v 1. kole takové bodové hodnocení, na jehož základě je mu 2. kolo přijímací zkoušky prominuto, absolvuje 2. kolo ve formě písemného testu, který se koná v lednu 2022. I zde je pak potřeba získat 60 bodů ze 100, výsledky z 1. a 2. kola se nesčítají. Obsah testu pak vychází z literatury k bakalářské státní závěrečné zkoušce politologie. Seznam titulů je dostupný zde.

Chci si podat přihlášku

Doktorské studium

Doktorské studium Politologie na FSS MU je určeno především absolventům magisterského studia politologie a bezpečnostních studií, ale také absolventům příbuzných sociovědních oborů (mezinárodní vztahy, evropská studia, sociologie, žurnalistika) a humanitních (filozofie, historie, religionistika).

Studium je zaměřeno na analýzu soudobých politických systémů a režimů, na volební studia, komparativní analýzu politických stran, zájmových skupin a hnutí, dále na zkoumání aktuálních trendů v politické teorii, politické filosofii a v metodologii politologie a na politickou komunikaci.

Chci o doktorském studiu zjistit víc

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info