Výuka politologie se  zaměřuje především na srovnávací politologii, na moderní analýzu politiky, zohledňuje však i další oblasti politologického výzkumu (např. moderní politickou filosofii, politickou participaci, volební kampaně atd.). Teritoriálně je zaměřeno především na evropský prostor.

Studium politologie je založené na evropském kreditním systému a je rozdělené do tří stupňů – bakalářského, magisterského navazujícího a doktorského. Jednotlivé stupně se od sebe liší obsahem, formou i náročností studia.

Koncepce studia politologie je založena na myšlence poskytnout studentům postupně se prohlubující znalosti geneze politického myšlení a politických teorií, politických systémů evropských a mimoevropských zemí včetně jejich srovnání, politických stran a stranických systémů, voleb a volebních systémů, vývoje politického systému českých zemí, a problematiky zprostředkování zájmů. Každoročně jsou rovněž nabízeny předměty v angličtině zajišťované domácími i zahraničními lektory (pro další informace viz Studijní katalog).

 Bakalářské studium

Tříleté bakalářské studium orientuje studenty a studentky především v základech politických věd. Současně umožňuje zájemcům se profilovat (profilace není nikterak povinná) v jedné ze čtyř tematických oblastí:

  • Politické myšlení a současná demokracie;
  • Komunikace v politice;
  • Volební studia;
  • Politika v západních demokraciích.

Nutnou podmínkou absolvování kterékoli z profilací je (kromě obecných podmínek přístupu k bakalářské státní závěrečné zkoušce) absolvování alespoň pěti předmětů v rámci profilace.

V prezenční formě je možné bakalářské studium politologie studovat jednooborově i dvouoborově.

 Magisterské studium

Magisterské dvouleté studium, které navazuje na studium bakalářské, je koncipováno úžeji a reaguje na individuální představy studentů o jejich dalším profesním směřování. Studenti si mohou vybrat ze dvou studijních plánů – jednooborového studia, nebo jednooborového studia se specializací Volební studia a politický marketing.

Jednooborové studium se specializací Volební studia a politický marketing

Studenti se přímo hlásí do specializačního studijního plánu a následně si vedle společného politologického základu zapisují předměty, které jsou v rámci specializace vyučovány. Pokud si zapisují další – nespecializační – (povinně volitelné) předměty, tyto se započítávají jako volitelné kredity (C).

Specializace Volební studia a politický marketing připravuje experty, kteří porozumí volebnímu inženýrství a budou schopni podílet se na přípravě politických kampaní nebo poskytovat poradenské a analytické služby nejen pro politické strany či státní správu. V jednotlivých předmětech budou mít možnost používat pokročilý hardware a software zaměřený na zkoumání nejrůznějších reakcí respondentů (eye tracking, počítačová analýza emocí atd.) či tvorbu dotazníkových šetření a experimentů.

V průběhu studia musí studenti také absolvovat stáž u jednoho z partnerů katedry. Jejich seznam se průběžně mění a aktualizuje, stejně tak se mění typ stáží, na které studenti nastupují. Aktualizovaný seznam stáží je dostupný pro každý semestr v ISu.

Více informací (např. seznam vyučovaných předmětů v rámci profilací i specializace) o magisterskému studijním programu politologie naleznete zde.

 Doktorské studium

Nejvyšší akademický stupeň reprezentuje doktorské čtyřleté studium (v prezenční a kombinované formě), předpokládající specializaci studenta a jeho konkrétně zaměřenou samostatnou přípravu pro budoucí dráhu vysoce kvalifikovaného odborníka.

Navržená témata disertačních prací naleznete zde, informace o disertaci a závěrečné zkoušce zde.

Uplatnění absolventů

Absolventi a absolventky oboru politologie se mohou uplatnit v řadě profesních oblastí, především ve veřejné správě, v politickém poradenství a lobbingu, v think-tancích, v politických stranách, nevládních organizacích a zájmových skupinách, v diplomatické službě, ve specializovaných médiích, ve vědecko-pedagogické činnosti na vysokých školách, a v pedagogické činnosti na středních školách.

Katedra politologie FSS MU byla založena v roce 1990 s ambicí poskytovat komplexní vzdělání v oblasti politických věd. Postupem času se stala respektovanou institucí nejenom v České republice, ale i v zahraničí. Kolektiv katedry tvoří špičkové odbornice a špičkoví odborníci na oblasti, kterým se věnují.

V současnosti jsou na katedře vyučovány dva studijní obory:

  • Politologie
  • Bezpečnostní a strategická studia (BSS).

Jak politologii, tak BSS, je možné studovat výhradně prezenčně (neotevíráme kombinované studium), přičemž politologii je možné studovat v bakalářském, magisterském a doktorském typu studia. BSS je možné studovat v bakalářském a magisterském typu studia.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info