Rigorózní řízení

Státní rigorózní zkouška v oboru politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity se skládá ze dvou částí: z obhajoby uchazečem předložené rigorózní práce a ústní zkoušky.
V rámci státní rigorózní zkoušky musí uchazeč prokázat odpovídající teoretické, metodologické a faktografické znalosti a schopnost je tvůrčím způsobem používat. Rigorózní práce musí současně obsahovat původní výsledky vlastního výzkumu nebo originální zpracování ucelené části problematiky oboru zahrnující nové poznatky, a to s využitím odpovídající domácí a zahraniční odborné literatury a být na úrovni, která odpovídá oborovému publikačnímu standardu. Alespoň část rigorózní práce musí vycházet z již publikovaného (resp. k publikování přijatého) odborného textu, jímž může být monografie, kapitola v kolektivní monografii, článek v časopisu zařazeném do databáze Web of Science.

Rozsah rigorózní práce: 198 000 – 234 000 znaků vč. mezer (110-130 normostran odborného textu). Do rozsahu se započítávají poznámky pod čarou nebo za textem, odkazy na uváděné zdroje a seznam použité literatury a pramenů. Nezapočítávají se naopak přílohy, titulní stránka (vzor) a anglická anotace shrnující základní informace o zaměření a výsledcích práce (její doporučený rozsah je asi 400 slov).

Formální náležitosti rigorózní práce: Součástí práce je čestné prohlášení uchazeče, že práci vypracoval sám a uvedl v seznamu veškerou použitou literaturu a prameny. Způsob citací se řídí obvyklými odbornými standardy. Označování tabulek, grafů a schémat (vždy s nadpisem) musí být v celé práci jednotné a průběžné. Mohou být zařazeny přímo v textu nebo jako samostatná příloha za textem práce. Pokud jsou zařazeny na konci práce, musí být v příslušném místě v textu uveden odkaz na přílohu a na jejich název a pořadové číslo. Pokud jsou převzaty, musí mít standardním způsobem citovaný zdroj.

Rigorózní práce se odevzdává ve dvojím vyhotovení v pevné vazbě.
K obhajobě nelze předložit nezměněný text magisterské diplomové práce.
V rámci ústní zkoušky si uchazeč zvolí buď okruh Moderní politická teorie nebo Srovnávací politologie a česká politika.
K vybranému okruhu navrhne uchazeč předsedovi komise týden před konáním rigorózní zkoušky seznam 20 až 25 odborných knih (českých a/nebo anglických) jako podklad pro ústní zkoušku, z nichž alespoň polovina je dostupná v knihovně FSS MU. Seznam knih podléhá schválení předsedy komise.

Pro konání zkoušky v podzimním semestru je nutno odevzdat přihlášku se všemi náležitostmi do 30. listopadu, pro konání zkoušky v jarním semestru je nutno přihlášku se všemi náležitostmi odevzdat do 30. dubna.
Za úkony spojené s rigorózním řízením (viz zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb.) se účtuje poplatek, který pro akademický rok 2022/2023 činí 8836,-.

Další informace k rigoróznímu řízení lze nalézt v rámci sekce Rigorózní řízení na webových stránkách Fakulty sociálních studií a ve Studijním a zkušebním řádu Masarykovy univerzity.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info