Bezpečnostní a strategická studia (BSS)

O čem BSS vlastně jsou?

O pochopení a řešení soudobých bezpečnostních problémů. O pronikání do problematiky bezpečnosti v různých sociálních a politických prostředích. O studiu celé řady aktérů, jichž se bezpečnostní problematika více či méně bezprostředně týká, a jejich zájmů.

Co se u nás naučíte?

Chápat bezpečnost v její mnohovrstevnatosti a šířce. Naučíte se identifikovat aktéry bezpečnosti na různých úrovních (tedy od jednotlivců přes národní státy až po komplexní mezinárodní systémy) a pochopit jejich bezpečnostní zájmy. Ruku v ruce s tím kráčí schopnost vnímat rizika a hrozby, které tyto zájmy ohrožují, a navrhovat taková strategická opatření, které by je mohla vyřešit.

Pokud jste spíše odrážkové typy, tak vězte, že se budete věnovat přimárně těmto tématům:

 • bezpečnostní koncepce,
 • strategické jednání v oblasti bezpečnosti,
 • mezinárodní bezpečnostní politika,
 • bezpečnostní politiky jednotlivých států,
 • současné bezpečnostní hrozby a rizika (např. terorismus, politický a náboženský extremismus, organizovaný zločin, konflikty, zbraně hromadného ničení, ekologické hrozby, kybernetické útoky),
 • kriminologie,
 • krizový management,
 • zpravodajské služby,
 • kyberbezpečnost,
 • vojenství,
 • a mnoho dalších.

Jaké studium u nás je?

Nelehké, ale komplexní, co nejvíc individualizované a pohodlné. Na studenty sice klademe poměrně velké nároky, ale nebojte, přísní jsme  i na sebe. Snažíme se v co největší možné míře přistupovat ke každému jednomu z vás individuálně, při hodnocení veškerých úkolů dostáváte zpětnou vazbu tak, abyste mohli nadále rozdíjet talenty, které ve vás jsou. Snažíme se, aby obsah našich předmětů byl neustále aktuální, k čemuž nám napomáhá provázání výuky s výzkumem (často nám studenti s výzkumy pomáhají!). Do výuky tak promítáme nejčerstvější trendy a zjištění, ke kterým jsme my nebo naši kolegové z domova i ze zahraničí došli.

Co si představit pod výše zmíněnou komplexností? To znamená, že u nás můžete začít studovat bakaláře a pokud vás BSS chytne za srdce aspoň tak jako chytla nás, můžete pokračovat ve studiu magisterském a poté doktorském. Když to všechno sečteme, můžeme společně strávit příjemných devět let. Teď to zní neuvěřitelně, ale věřte, často to uteče jako voda.

A v čem spočívá ono slibované pohodlí? Studovat budete v moderně vybavené budově, která se nachází přímo v srdci Brna. Uvnitř najdete technicky našlapané učebny, četná místa k relaxaci, nerušenému studiu, výborně vybavenou knihovnu a další zákoutí, které více či méně při pobytu zde budete rádi využívat. Stabilní prokrytí wifi sítí je naprosto samozřejmé.

Navíc za kvalitní kávou, dortíkem, něčím větším na zub či jiným osvěžením to budete na všechny světové strany mít od budovy co by kamenem dohodil.

Jak je možné u nás BSS studovat?

BSS můžete u nás studovat v rámci bakalářského, magisterského i doktorského studia. V případě bakalářského studia nabízíme BSS ve formě tzv. sdruženého studia. To znamená, že BSS musíte studovat v kombinaci s nějakým dalším oborem. Vybrat si ale můžete, jestli to bude váš hlavní, nebo vedlejší obor.

Magisterské studium je výhradně jednooborové. 

Doktorské studium je logicky také jednooborové a vysoce individualizované. 

Bakalářské studium

BSS je u nás možné studovat pouze v rámci tzv. sdruženého studia. Jak jsme naznačili výše, znamená to pro vás nutnost vybrat si ještě jeden obor, resp. studijní program, a zvážit, který z nich bude hlavní a vedlejší. Toto rozhodnutí je docela důležité, protože předurčí, kolik předmětů u nás vystudujete.
V případě hlavního oboru budou předměty BSS tvořit dvě třetiny toho, co musíte vystudovat. Kromě povinného základu si můžete vybírat z bohaté nabídky povinně volitelných předmětů. Naproti tomu vedlejší obor znamená, že z BSS nabídky vystudujete jen povinný základ a vše ostatní pak načerpáte ze druhého oboru.
Často se ptáte, jaké kombinace jsou nejlepší. Myslíme, že super jsou všechny, ale nejčastěji vídáme kombinace s politologií, mezinárodními vztahy nebo žurnalistikou.

Shrňme si to. Studium u nás stojí na třech pilířích: Na samostatnosti a svobodě, jak naložit s vlastním časem. Na možnosti se profilovat. Na důrazu na praktickou stránku výuky. A na bohaté nabídce zahraničních pobytů. 

To, o čem jsme psali doposud, můžeme z pozice katedry kontrolovat a v případě potřeby i měnit. Katederní společenství je ale výjimečné ještě v jedné věci. V lidech, kteří je tvoří. A tím teď nemyslíme více než dvě desítky členů katedry, ale především naše studenty a absolventy, vaše starší kolegy. Jsou totiž velmi aktivní, ambiciózní a ve světě se neztratí, byť někteří z nich jsou nenapravitelní snílkové. Ale bez vizí a představ bychom ustrnuli a nemohli se posouvat kupředu.

Studenti

Máme navíc radost, že můžeme říct, že studium u nás na katedře přitahuje studenty, kteří jsou nejenom šikovní, ale i velmi aktivní s ambicemi měnit a zlepšovat svět kolem sebe.

V průběhu let tak na katedře vznikla (či z katedry vzešla) celá řada projektů, na které jsme právem hrdí. Za všechny můžeme zmínit třeba Demagog.cz, Security Outlines, Zvol si info, Fakescape či Studentskou sekci IIPS.

Kromě těchto větších projektů katedra tepe životem, studenti pravidelně organizují četná více či méně formální setkání jako třeba Boot Camp, BSS párty či Filmové středy. Katedra na konci jarního semestru pořádá Noc politologů.

Absolventi

Dost často se - a logicky - ptáte, co po vystudování BSS budete dělat. Vzhledem k tomu, jak různorodé studium u nás může být, musíme odpovídat, že vlastně nevíme. Ale to není špatně! Naopak! Naše absolventy pak nacházíme prakticky všude, což nám dělá radost. Ukazuje to totiž, že naše snaha vybavit vás dovednostmi a znalostmi, se kterými se ve světě neztratíte, nepřišla vniveč. Takže vystudované BSSáky můžete potkat v různých sférách státního i soukromého sektoru – v oblasti státní správy, bezpečnosti, médiích, obchodních společnostech, vzdělávací činnosti a podobně.

Ostatně, mrkněte do galerie absolventů a přesvědčte se sami.

Magisterské studium

Magisterské studium BSS je jednooborové a jeho součástí je praxe. Je možné ji absolvovat v instituci nebo organizaci s bezpečnostním zaměřením v České republice i v zahraničí. Může jít o praxi ve vládní, komerční, mediální i neziskové sféře. Katedra má s vybranými státními i nestátními institucemi sjednány smlouvy či memoranda o spolupráci, studenti si tak nemusí stáž zajišťovat po vlastní ose a mohou využít stávající nabídku. Pokud ale chtějí, mohou po konzultaci s administrátory stáže na katedře využít i svých kontaktů.

A jaké kurzy budete v rámci magisterského studia absolvujete? Napoví následující přehled:


Podrobné informace o předmětech studijního plánu

 

Forma přijímacího řízení

Přijímací řízení je dvoukolové a je možné se do něj hlásit do 30. 11. 2022.

V 1. kole přijímací komise hodnotí a posuzuje materiály (motivační dopis pro studium a krátký strukturovaný životopis), které uchazeč může nahrát do e-přihlášky nejpozději 15. 12. 2021. Materiály poté posoudí přijímací komise.

Při hodnocení se členové komise zaměří primárně na dva aspekty: 

   • jaká je představa uchazeče o jeho budoucím působení na katedře, příp. kariérním výhledu (60 % hodnocení) a 
   • jaké jsou uchazečovy aktivity (stáže, studijní pobyty, letní školy) nad rámec standardní studijní zátěže (40 % hodnocení).

Pokud uchazeč získá alespoň 60 bodů ze 100, přijímací komise již v 1. kole rozhodne o odpuštění 2. kola přijímací zkoušky a doporučí uchazeče k přijetí. Výsledky 1. kola budou zveřejněny v e-přihlášce nejpozději dva týdny před konáním 2. kola přijímací zkoušky.

Pokud uchazeč nezískal v 1. kole takové bodové hodnocení (nebo materiály nedodal), na jehož základě je mu 2. kolo přijímací zkoušky prominuto, absolvuje 2. kolo ve formě písemného testu, který se koná v lednu 2022. I zde je pak potřeba získat 60 bodů ze 100, výsledky z 1. a 2. kola se nesčítají. Obsah testu pak vychází z literatury k bakalářské státní závěrečné zkoušce BSS. Seznam titulů je dostupný zde.

Chci si podat přihlášku

Doktorské studium

Doktorské studium Politologie na FSS MU je určeno především absolventům magisterského studia politologie a bezpečnostních studií, ale také absolventům příbuzných sociovědních oborů (mezinárodní vztahy, evropská studia, sociologie, žurnalistika) a humanitních (filozofie, historie, religionistika).

Studium je zaměřeno na analýzu soudobých politických systémů a režimů, na volební studia, komparativní analýzu politických stran, zájmových skupin a hnutí, dále na zkoumání aktuálních trendů v politické teorii, politické filosofii a v metodologii politologie a na politickou komunikaci.

Chci o doktorském studiu zjistit víc

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info