Politické ideologie

Socialismus

Socialismus se jako proud politického myšlení začal jako reakce na průmyslový kapitalismus formovat na počátku 19. století a byl zaměřený na obhajobu zájmů pracující dělnické třídy. Dosavadní společenské poměry (utvářené pod liberálním, nebo konzervativním přístupem) byly plné rozdílů - materiálních, statusových, mocenských, což působilo odcizení a konstantní pnutí, konflikt ve společnosti.

Nejzazším cílem socialistů je proto zajištění kvalitních - rovných - podmínek pro život pro všechny, přičemž rolí státu je o narovnání podmínek aktivně usilovat a vytvářet pro ně podmínky. Součástí naplnění cíle bylo nahradit kapitalistickou ekonomiku založenou na tržní směně novým, socialistickým, zřízením založeném na kolektivním vlastnictví. Na člověka nahlíží socialismus ne jako jednotlivce, ale jako na součást širšího společenství: Lidé jsou přirozeně dobří, empatičtí a záleží jim na druhých, nejsou ani sobečtí, ani agresivní - takové chování mohou ale vyvolávat nepříznivé podmínky. Chování lidí tak do značné míry určuje prostředí, ve kterém žijeme, proto je žádoucí, aby bylo vytvořeno prostředí, ve kterém bude důraz kladen na sdílení a spolupráci a aby veškeré jednání směřovalo k vytváření kolektivního dobra. To s sebou nese i podmínku upozadění individuálních (sobeckých) cílů, popř. jejich soulad s cíli kolektivními (je zde předpoklad, že v podmínkách, kde každý může vést dobrý život, existuje mnohem větší ochota usilovat o kolektivní dobro a podřídit mu vlastní nenasytnost či hamižnost). Na vše dohlíží silný stát, který zasahuje jak do ekonomické, tak sociální oblasti. Aktivně tak zajišťuje , aby občané měli dobré materiální podmínky pro život (aby měli přístup ke kvalitnímu vzdělání, kde bydlet, aby byla dostupná zdravotní péče, aby měli zaměstnání a nemuseli se bát ekonomické nejistoty) a současně se je snaží občansky vzdělávat.

Ve svých počátcích měl socialismus utopický a revoluční charakter, o něco málo později se objevil proud, který spoléhal spíše na evoluci (tedy postupné zlepšování pracovních podmínek a života dělnické třídy) skrze působení (sílících) socialistických politických stran a odborů. Socialistické hnutí tak bylo rozděleno do dvou soupeřících táborů. Na jedné straně stáli revoluční socialisté - komunisté, na druhé straně evoluční socialisté - sociální demokraté. Rozdílů mezi nimi bylo ale víc než neshoda na cestě k ideální společnosti - lišily se dokonce i v cíli, který chtěly dosáhnout. Sociální demokraté neusilovali o kolektivní vlastnictví a plánování, „spokojili“ se zaměřením na sociální zabezpečení, redistribuci a management ekonomiky.

Marxismus

Jako ucelený soubor myšlenek se marxismus objevil až po smrti Karla Marxe v roce 1883 a v můžeme rozlišit minimálně tři typy marxismu:

Klasický marxismus

V jádru klasického materialismu stojí historický materialismus, který v sobě nese myšlenku, že to jsou právěmateriální poměry, které podmiňují společenský a historický vývoj. Marx byl přesvědčený, že produkce prostředků, které lidé potřebují k přežití, je nejdůležitější lidskou aktivitou, která v konečném důsledku ovlivňuje všechno ostatní - ekonomická „základna“ určuje, jaká bude ideologická a politická „nadstavba“ (tedy určuje podobu práva, politiky, kultury a společenské existence vůbec). Marx věřil, že hnací silou historických změn a pokroku je dialektika - proces zahrnující interakce mezi soutěžícími silami, který vyústí ve vyšší úroveň vývoje. V tomto případě šlo o konflikt mezi buržoazií a proletariátem, na jehož konci měl být konec kapitalismu, neboťrevoluce proletariátu byla nevyhnutelná (a dojde k ní jakmile proletariát dosáhne plnému třídnímu uvědomění). Revoluce měla vést k přechodnému období diktatury proletariátu, ne jejímž konci je beztřídní společnost.

Ortodoxní komunismus

Naši pozornost zaměříme nyní na žitou zkušenost Sovětského svazu a osobnosti dvou tehdejších sovětských lídrů: V. I. Lenina a J. Stalina. Marxismus pod jejich vlivem došel významných změn. Lenin jej doplnil především o existenci revoluční strany - měl totiž obavy, že proletariát je až příliš oklamaný buržoazií a nemá tak šanci si uvědomit naplno svůj revoluční potenciál (a spokojí se pouze bojem za lepší pracovní podmínky, nikoliv tedy svržením kapitalismu jako takového). Proto bylo třeba ustanovit předvoj - stranu plnou zasvěcených a profesionálních revolucionářů. Revoluce roku 1917 byla provedena pod vedením bolševiků, kteří konali ve jménu proletariátu; v roce 1920 už v Rusku nacházíme pouze jednu stranu, jejímž cílem bylo vybudování komunismus.

Ortodoxní komunismus nicméně vznikl až s působením J. Stalina, který si osvojil myšlenku socialismu v jedné zemi (k revoluci tak nemusí dojít v mezinárodním měřítku). V roce 1928 byla v SSSR vyhlášena první pětiletka, proběhla rychlá industrializace a o rok později došlo ke kolektivizaci zemědělství. Soukromé podnikání přestalo prakticky okamžitě existovat, veškeré zdroje byly kontrolovány státem a řízeny systémem centrálního plánování (kapitalistický trh přestal existovat). Během 30. let navíc Stalin skrze sérii čistek vytvořil krutou totalitní diktaturu, kde nebyl v důsledku teroru prostor pro jakoukoliv diskusi či disentní názory.

Po Stalinově smrti v roce 1953 došlo k jistému uvolnění, nicméně základní principy (vůdčí vysoce disciplinovaná strana s pevnou hierarchií, státní kolektivizace a centrální plánování) dlouho odolávaly jakýmkoli reformám. Ke změnám začalo docházet až v polovině 80. let 20. století, kdy reformu (perestrojku; 1985-1991), která ukončila éru sovětského komunismu (byť v Číně či Severní Koreji stále režimy vykazující znaky stalinismu nacházíme) nastartoval M. Gorbačov.

Neomarxismus

Neomarxismus, který vznikl v západní Evropě, už nepovažoval člověka za loutku, která je zmítaná a ovládaná neosobními materiálními silami, ale naopak, člověk je „tvůrcem“ dějin (odkazovali se tak na raná Marxova díla a Hegelovy myšlenky). Odmítli tak neměnnost a rigidnost vztahu mezi „základnou“ a „nadstavbou“, třídní boj už nebylo možné chápat jako východisko i závěr analýzy společnosti. Neomarxisté také velmi často odmítali ortodoxní komunismus, ke kterému přistupovali s neskrývaným odporem.

V díle G. Lukácse byl marximus poprvé představen jako humanistická filosofie. Důraz byl přitom kladen na proces „zvěcňování“ - nástroj, pomocí něhož kapitalismus dehumanizoval dělníky a vytvářel z nich zboží, kterým lze obchodovat. Další z autorů, A. Gramsci, upozozorňoval, že třídní systém je udržován nejen za pomoci nerovných ekonomických vztahů a nerovnoměrně distribuované moci, ale také politickými a kulturními faktory. To Gramsci označoval jako ideologickou „hegemoni“ buržoazie.

V kontextu diskuse je pak nutné zmínit i tzn. frankfurtskou školu, jejíž představitelé formulovali tzv. kritickou teorii (směs marxistické politické ekonomie, hegelovské filozofie a freudovské psychologie), která značným způsobem ovlivnila Novou levici.

Sociální demokracie

V jádru sociálně demokratického myšlení, které se v kontextu politiky začalo prosazovat v polovině 20. století, stojí snahy o vyvažování mezi volným trhem a státem, mezi jednotlivcem a společností. Na rozdíl od socialistů, se sociální demokraté smířili do určité míry s kapitalismem - uznali, že skrze něj je možné spolehlivě vytvářet bohatství. Na druhou stranu se ale kloní k tomu, že by toto bohatství mělo být spíše podle morálních (a nikoliv tržních) principů. Redistribuce by měla probíhat zejména s ohledem na slabé a zranitelné články společnosti a cílem by mělo být zajištění sociální spravedlnosti. Je tedy patrné, že státní zásahy do fungování tržních mechanismů jsou více než žádoucí (viz např. keynesiánství po Druhé světové válce), neboť mohou vést k „humanizaci“ kapitalismu.

Od 80. let 20. století museli sociální demokraté překonávat celou řadu výzev, neboť společenský vývoj ve většiněsvěta, který byl provázen změnami v kvalitě sociálních a ekonomických podmínek, jejich ideologickou nabídku do značné míry učinil neatraktivní a nerelevantní. Jako obrana před zastaráním byla formulována tzv. třetí cesta(nebo „nová sociální demokracie“, radikální střed, aktivní střed, popř. nový střed) - prezentovaná jako alternativa jak ke kapitalistickému, tak k socialistickému státnímu zřízení. I když není daný pojem zcela rigidně definovaný, obecnými znaky třetí cesty je a) přesvědčení, že socialismus v intencích státních zásahů prezentovaných jako příkazy shora je přežitek, b) přijetí globalizace a c) proměna kapitalismu ve znalostní ekonomiku (informační společnost), která oceňuje flexibilitu a dovednosti pracovních sil i podnikatelů. Důležité jsou dále pojmy jako pospolitost, morální odpovědnost, inkluze (vyloučených, či vyloučením ohrožených) do společnosti (nicméně v intencích rčení „pomáhat lidem, aby si pomohli sami“, tzn. v podmínkách, kde státní pomoc je podmíněná vlastní snahou) a víra v konsens a sociální harmonii.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info