Informace o bakalářských SZZ (JS 2022)

12. 4. 2022

Obhajoby bakalářských diplomových prací a státní závěrečné zkoušky v rámci studijních programů BSS a POL proběhnou dle harmonogramu, který je dostupný zde.

Vybíráme z něj nejdůležitější položky:

BSS
 • do 5. května je nutné se prostřednictvím ISu k SZZ přihlásit
 • do 26. dubna je potřeba odevzdat draft (hrubou verzi) bakalářské práce do Odevzdávárny v Diplomovém semináři v ISu
 • do 3. května vedoucí práce sdělí diplomantům hodnocení Diplomového semináře
 • termín pro odevzdání bakalářských prací je 17. května do 15:00
 • posudky vedoucího a oponenta budou zveřejněny v ISu do 30. května do 15:00
 • termín obhajob bakalářských diplomových prací je 6. června od 9:00 (harmonogram jednotlivých komisí bude dostupný v ISu)
 • termín písemné části bakalářských SZZ je 7. června od 9:00 v místnosti P51
POL
 • do 30. dubna je nutné se prostřednictvím ISu k SZZ přihlásit
 • do 19. dubna je potřeba odevzdat draft (hrubou verzi) bakalářské práce do Odevzdávárny v Diplomovém semináři v ISu
 • do 26. dubna vedoucí práce sdělí diplomantům hodnocení Diplomového semináře
 • termín pro odevzdání bakalářských prací je 10. května do 15:00
 • posudky vedoucího a oponenta budou zveřejněny do 23. května do 15:00
 • termín obhajob bakalářských diplomových prací je 30. května od 9:00 (harmonogram jednotlivých komisí bude dostupný v ISu)
 • termín písemné části bakalářských SZZ je 31. května od 9:00 v místnosti P51

Odevzdání bakalářské diplomové práce

Práci je nutné odevzdat v katedrou stanoveném termínu. Práce se odevzdává elektronicky prostřednictvím Archivu diplomové práce v ISu a v jednom výtisku na sekretariátu katedry (v případě tištěné verze mohou studenti použít libovolnou vazbu, výtisk jim bude nejpozději druhý den konání SZZ vrácen).

Pozor!
 • Je nutné, aby tištěná verze odpovídala verzi elektronické.
 • Je nutné, aby název Archivu odpovídal skutečnému názvu práce.
 • Je nutné, aby byl Archiv dostatečně naplněn (ty obsahoval všechny povinné informace, včetně anotace a klíčových slov)

Průběh SZZ

Samotná SZZ sestává z obhajoby bakalářské práce a ze dvou předmětů státní závěrečné zkoušky. Obsah obou předmětů je vymezen státnicovými okruhy a zadanou literaturou. Okruhy a seznam zadané literatury si můžete stáhnout kliknutím na tlačítka vpravo.​

Obhajoba práce probíhá následovně:

 • Úvodní stručné představení práce diplomantem (2-3 minuty) – téma práce, základní cíle, použité teorie, koncepty či metody, zjištěné poznatky a závěry práce.
 • Shrnutí hodnocení vedoucího práce a posudku oponenta, možnost diplomanta se k hodnocení a posudku vyjádřit, tj. odpovědět na vznesené připomínky a položené otázky.
 • Debata nad prací a otázky členů komise.

Přibližná doba obhajoby je 20 minut. Při obhajobě není možné využít PowerPoint či obdobnou formu prezentace, naopak doporučené je připravit si formou vlastních poznámek odpovědi na komentáře, připomínky či otázky obsažené v hodnocení vedoucího práce či v posudku oponenta

Druhý den po obhajobě se koná písemné přezkoušení z obou předmětů státní závěrečné zkoušky. Přezkoušení probíhá formou otevřených otázek na bázi státnicových okruhů a zadané literatury.

V každém státnicovém předmětu jsou položeny čtyři otázky, studenti si vybírají vždy jednu otázku, kterou viditelně označí (vyškrtnou) a neodpovídají na ni. Pro úspěšné složení SZZ je nutné získat alespoň 60 % bodů v každém předmětu.

Výsledek SZZ není zohledňován v přijímacím řízení do navazujícího magisterského studijního programu BSS či POL (příp. programu POL se specializací). Přihlášku do magisterského studia je nutné podat do 30. dubna, v prvním kole vyžadované materiály (motivační dopis a strukturovaný životopis) je třeba do e-přihlášky nahrát nejpozději 15. května.

Odevzdání bakalářské diplomové práce

Práci je nutné odevzdat v katedrou stanoveném termínu. Práce se odevzdává elektronicky prostřednictvím Archivu diplomové práce v ISu a v jednom výtisku na sekretariátu katedry (v případě tištěné verze mohou studenti použít libovolnou vazbu, výtisk jim bude nejpozději druhý den konání SZZ vrácen).

Pozor!
 • Je nutné, aby tištěná verze odpovídala verzi elektronické.
 • Je nutné, aby název Archivu odpovídal skutečnému názvu práce.
 • Je nutné, aby byl Archiv dostatečně naplněn (ty obsahoval všechny povinné informace, včetně anotace a klíčových slov)

Průběh SZZ

Samotná SZZ sestává z obhajoby bakalářské práce a ze dvou předmětů státní závěrečné zkoušky. Obsah obou předmětů je vymezen státnicovými okruhy a zadanou literaturou. Okruhy a literaturu si můžete stáhnout vpravo.

Obhajoba práce probíhá následovně:

 • Úvodní stručné představení práce diplomantem (2-3 minuty) – téma práce, základní cíle, použité teorie, koncepty či metody, zjištěné poznatky a závěry práce.
 • Shrnutí hodnocení vedoucího práce a posudku oponenta, možnost diplomanta se k hodnocení a posudku vyjádřit, tj. odpovědět na vznesené připomínky a položené otázky.
 • Debata nad prací a otázky členů komise.

Přibližná doba obhajoby je 20 minut. Při obhajobě není možné využít PowerPoint či obdobnou formu prezentace, naopak doporučené je připravit si formou vlastních poznámek odpovědi na komentáře, připomínky či otázky obsažené v hodnocení vedoucího práce či v posudku oponenta

Druhý den po obhajobě se koná písemné přezkoušení z obou předmětů státní závěrečné zkoušky. Přezkoušení probíhá formou otevřených otázek na bázi státnicových okruhů a zadané literatury.

V každém státnicovém předmětu jsou položeny čtyři otázky, studenti si vybírají vždy jednu otázku, kterou viditelně označí (vyškrtnou) a neodpovídají na ni. Pro úspěšné složení SZZ je nutné získat alespoň 60 % bodů v každém předmětu.

Výsledek SZZ není zohledňován v přijímacím řízení do navazujícího magisterského studijního programu BSS či POL (příp. programu POL se specializací). Přihlášku do magisterského studia je nutné podat do 30. dubna, v prvním kole vyžadované materiály (motivační dopis a strukturovaný životopis) je třeba do e-přihlášky nahrát nejpozději 15. května.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info