Výstup z informační schůzky k SZZ, přijímačkám do mag. studia a o mag. studiu

23. 4. 2024

Informace k SZZ

Pro ty z vás, kteří dneska nemohli být přítomní na informační schůzce ke státnicím a přijímačkám si dovolujeme shrnout to nejdůležitější. Níže popsané postupy a charakteristiky platí (není-li uvedeno jinak) jak pro BSS, tak pro POL:

 • K tomu, abyste mohli ke státnicím přistoupit, je třeba se v první řadě přihlásit – deadline pro přihlašování v ISu je do 30. dubna (to je shodný termín pro podávání přihlášek do magistra).
 • Zkontrolujte si, že v ISu máte zapsané téma bakalářské práce. Pokud ho tam nevidíte, požádejte vedoucí/ho, aby téma založil. Název práce se dá měnit prostřednictvím vedoucí/ho do okamžiku, kdy bude založen archiv diplomové práce, poté změny může provádět pouze asistentka katedry paní Mgr. Pospíšilová.
 • Práce se odevzdává dle harmonogramu elektronicky a v tištěné formě. Obě musí být identické, tištěná práce musí být navíc podepsaná. Vazbu tištěné práce necháváme na studujících. Formální požadavky na podobu práce najdete zde.
 • Samotná SZZ probíhá ve dvou dnech. První den probíhá obhajoba bakalářské diplomové práce (můžete při obhajobě používat psané poznámky, ne však nástroje typu powerpoint), druhý den probíhá písemná zkouška. Ta je rozdělená do dvou předmětů – v každém z nich jsou položeny čtyři otázky, z nichž si vyberete jednu, tu škrtnete a neodpovídáte. V každém předmětu tak můžete (za tři otázky) získat až 30 bodů, minimum nutné k absolvování je 18 bodů. Podrobný popis průběhu obhajoby, stejně jako okruhy a literatura k písemné části SZZ, je dostupný na webových stránkách katedry.
 • V případě neúspěchu u kterékoliv části SZZ se v následujícím možném termínu opakuje pouze neúspěšná část. Tj. pokud např. obhájíte, zvládnete u politologie státnicový předmět Politická filosofie a teorie a naopak se vám nepovede Komparace politických systémů, v dalším termínu opakujete pouze Komparaci.
 • Pokud neobhájíte bakalářskou diplomovou práci, smíte jít druhý den k písemné zkoušce. O dalším postupu ohledně neúspěšně obhájené bakalářské diplomové práce vás po vyhlášení výsledků bude informovat komise (tj. rozhodne o zachování/výměně vedoucí/ho, tématu, metody atd.), obhajovat znovu pak budete v termínu následujících SZZ.

Informace k přijímacímu řízení do NMgr. studia

 • Přijímací řízení probíhá dvakrát do roka, se studiem je tedy možné začít jak na podzim, tak na jaře.
 • Termín pro přihlášení do studia s nástupem v září 2024 je do 30. dubna, termín pro dodání motivačního dopisu a životopisu je do 15. května.
 • Přijímací řízení je dvoukolové, o jeho výsledku rozhoduje čtyřčlenná komise. Komise může rozhodnout, že budete navrženi k přijetí už v prvním kole bez nutnosti absolvovat písemnou zkoušku.
 • V prvním kole komise posuzuje dodané materiály. Co se hodnotí je popsáno pro BSS zde a pro POL tady. Obecně platí, že byste měli používat skutečně relevantní informace, které se vztahuji k vašim zkušenostem, schopnostem a dovednostem v kontextu u nás vyučovaných oborů. Pište, pokud možno co nejvíce konkrétně, zaměřte se skutečně na důležité milníky a fakta - ať z minulosti, či ty, kterých chcete dosáhnout.
 • Členové komise hodnotí materiály odděleně, o procesu hodnocení s ostatními členy nekomunikuje. Na konci procesu se z jednotlivých hodnocení určí průměr, který je výsledkem daného kola. Všichni, kdo získají alespoň 60 bodů, mají velkou šanci na to, že budou navrženi k přijetí.
 • Neuspějete-li v prvním kole, můžete přistoupit k písemné zkoušce. Ta vychází z okruhů pro SZZ a sestává ze dvou částí po dvou otázkách.

Informace k navazujícímu magisterskému studiu politologie

Magisterskou politologii je možné u nás studovat jako jednooborové studium, nebo jednoobor se specializací Volební studia a politický marketing.

 • V obou případech jde o prohlubování studia bakalářského. Rozdílů mezi oběma studii je vícero: 
  • Z pohledu studujících specializace: Musíte absolvovat stáž, kromě obecných povinných politologických předmětů musíte absolvovat sadu povinných specializačních předmětů. To vede k tomu, že velkou část kreditů, které odstudujete, máte danou; pro povinně volitelné předměty zbývá méně prostoru. Některé předměty jsou koncipované jako ryze praktické, či mají výraznou praktickou část.
  • Z pohledu studujících obecné jednooborové politologie: Absolvujete společný základ a poté si dle svého uvážení volíte povinně volitelné předměty (můžou to být i povinné specializační předměty). Na příloze k diplomu pak máte výpis všech předmětů, ovšem ani v případě, kdybyste odchodili všechny předměty specializační, nedostanete osvědčení o absolvování specializace.

Informace k navazujícímu magisterskému studiu BSS

 • Magisterské BSS je možné studovat jako jednooborové studium.
 • Studium je zamýšlené jako systematické prohlubování poznatků z bakalářského studia, nicméně důraz je kladen jak na jeho praktickou stránku a využitelnost v oborové praxi, tak na rozvoj teoreticko-metodologických schopností pro využití v akademické sféře.
 • Pro studenty je povinné absolvovat tzv. bezpečnostní praxi, kterou si studenti mohou zařídit sami, nebo mohou využít široké sítě kontaktů a nabídek studijního programu.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info