Podoba SZZ v PS2021

1. 12. 2021

SZZ na KPOL budou probíhat ústně prostřednictvím Zoomu (manuál je zde), a to jak v případě zkoušek bakalářských, tak magisterských.

Podoba bakalářské SZZ

Zkouška sestává z obhajoby bakalářské diplomové práce a ústní zkoušky. Ústní zkouška bude sestávat ze dvou otázek, které vychází ze zadaných okruhů a literatury. V případě nezodpovězení jedné otázky může být položena otázka náhradní. Při obhajobě diplomové práce není povoleno používat PowerPoint, či jiný prezentační nástroj.

Celková doba obahoby a zkoušky je 40 minut.

Podoba magisterské SZZ

Zkouška sestává z obhajoby diplomové práce a z rozpravy nad diplomovou prací. Rozprava nad diplomovou prací bude věcně zaměřena k tématu obhajované závěrečné práce a její obsahový rámec se bude opírat o seznam základní literatury, který je dán povinnými předměty magisterského studijního programu. U studentů magisterské specializace Volební studia a politický marketing platí jeho rozšířená verze.. 

Průběh státní závěrečné zkoušky je následující:

  • Stručné (maximálně 5minutové) představení závěrečné práce diplomantem – téma práce, základní cíle, použité teorie, koncepty, metody, zjištěné poznatky a závěry práce (využití vlastních poznámek je doporučené, PowerPointovou prezentaci použít nelze).
  • Shrnutí hodnocení vedoucího práce a posudku oponenta, možnost diplomanta se k hodnocení a posudku vyjádřit, tj. odpovědět na vznesené připomínky a položené otázky, a diskuse se zapojením členů komise o použitém postupu, který diplomant při zpracování své práce zvolil.
  • Rozprava nad diplomovou prací – otázky členů komise související s obhajovanou prací a s literaturou, která se dotýká tématu práce.

Celková doba obhajoby a rozpravy je 45-50 minut.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info